جمعه، 7 آذر 1399    سال رونق تولید  
   
 
يك شنبه
print
صبح :
دكترمجتهدي - خ دكترمولوي - خ دكترفاضل - دكتر اميرخليلي - خ دكترصابري
عصر :
دكترخانلري - خ دكترفاضل - خ دكتر فرخ سرشت - خ دكتر فروغمند - خ دکتر خدری
يك شنبه
تعداد نفرات امتیاز دهنده 1 میانگین امتیازها 5